15.04.2014 - Konkurs "Każdy dzień jest podróżą przez historię naszego miasta”

Regulamin konkursu:

 

Każdy dzień jest podróżą przez historię naszego miasta”.

 

 

 

 

I. ORGANIZATOR KONKURSU

Organizatorem konkursu jest Braniewskie Centrum Kultury w Braniewie.

Pytania do konkursu opracowane zostały przez Ireneusza R. Grudzińskiego i Dorotę Olbryś.

 

II. CELE KONKURSU

 1. Propagowanie wiedzy o historii Braniewa i powiatu, jego kulturze, zabytkach i wybitnych postaciach związanych z miastem.

 2. Rozwijanie zainteresowań historią regionu.

 3. Budzenie przywiązania do miasta i regionu oraz poszanowanie dziedzictwa Narodowego.

 4. Zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Powiatu przy BCK.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z Braniewa i powiatu braniewskiego.

 1. W konkursie mogą wziąć udział 3 osoby z jednej szkoły. Uczestnik konkursu może zostać wytypowany przez nauczyciela / dyrektora szkoły lub wyłoniony w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych.

 2. Zgłoszenie ucznia powinno zawierać: imię, nazwisko i wiek (klasa), nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela/opiekuna.

 3. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście lub nadsyłać pocztą, z zaznaczeniem „KONKURS” na adres:

 

Braniewskie Centrum Kultury

ul. Katedralna 9

14-500 Braniewo

lub e- mailem na adresy: bckbraniewo@wp.pl

 

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 marca 2014 r.

 2. Szkoła zobowiązana jest do powiadomienia o rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie najpóźniej na cztery dni przed konkursem.

 3. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nieletnim uczestnikom konkursu podczas podróży do BCK w Braniewie.

 4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

 

IV. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Konkurs odbędzie 15 kwietnia 2014r. o godz. 10.00 w sali numer 7 BCK w Braniewie (ul. Katedralna 9, I piętro).

 2. Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej na 50 pytań otwartych (do niektórych pytań dołączone będą fotografie Braniewa, które trzeba będzie rozpoznać).

 3. Całkowity czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi to 1 godzina i 45 minut.

 4. Pytania konkursowe zostaną przygotowane w oparciu o literaturę, której spis jest załączony do Regulaminu Konkursu. Podczas sprawdzania prac konkursowych oceniana będzie konkretność odpowiedzi oraz zgodność odpowiedzi z treścią pytania.

 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 28 kwietnia 2014 r. na stronie internetowej Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie: www.braniewskiecentrumkultury.pl , a protokół z podsumowania konkursu będzie przesłany do każdej ze szkół.

 6. W razie potrzeby Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania II etapu. W II etapie wezmą udział uczniowie, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów.

 7. Dogrywka odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora.

 8. Przewiduje się przyznanie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca.

 9. Zwycięzcy otrzymają nagrody pieniężne, rzeczowe oraz dyplomy.

 10. Wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu maju br. O dokładnej dacie, godzinie i miejscu laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany konkursu oraz terminu ogłoszenia wyników. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 2. Wszelkie sporne sytuacje organizacyjne rozstrzyga Organizator Konkursu.

 3. Sprawy sporne związane z pytaniami i odpowiedziami rozstrzyga Komisja Konkursowa, którą powoła Dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

 4. Pytania konkursowe do dnia odbycia konkursu zdeponowane będą u Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie, a wydane zostaną Przewodniczącemu Komisji Konkursowej w dniu rozpoczęcia konkursu.

 

 

 1. PATRONAT MEDIALNY

 

TV Elbląg.
data dodania: 2014.04.01 12:28
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji www.BraniewskieCentrumKultury.pl.

kina studyjne pisf logo-siec-polskich-kin-cyfrowych statystyka
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Projekt i wykonanie strony - agencja reklamowa Soluma Profesjonalny System CMS | | Polityka cookies | login