Ruszają zapisy - BIEG PAMIĘCI 2014

Bieg Pamięci odbywający się corocznie ku czci Jana Pawła II wpisał się już na stałe w kalendarz wydarzeń odbywających się w Braniewie.

Każdorazowo uczestnikom biegu towarzyszy przesłanie, którego wyboru dokonuje ks. prałat Leszek Galica. W tym roku będą to słowa Jana Pawła II :


„Wszyscy jesteśmy wezwani do świętości i tylko święci mogą odnowić ludzkość".


Udział w biegu jest wyrazem pamięci o Janie Pawle II. Ideą Biegu Pamięci jest, by pamięć o Janie Pawle II nie sprowadzała się tylko do jego osoby, lecz nade wszystko do treści i wartości, które głosił. Wcielane przez nas w życie będą najlepszą formą pamięci.


FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO POBRANIA


Regulamin Biegu Pamięci 2014

 

 1. CELE

 1. Upamiętnienie 9 rocznicy odejścia Jana Pawła II do domu Ojca.

 2. Wprowadzenie do kanonizacji Jana Pawła II.

 3. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

 

 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorami Biegu Pamięci 2014 jest:

 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Katarzyny,

 • Urząd Miasta Braniewa,

 • Starostwo Powiatowe w Braniewie,

 • Urząd Gminy w Braniewie,

 • Braniewskie Centrum Kultury,

 1. Współorganizatorami biegu są:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej Braniewie,

 • Placówka Straży Granicznej w Braniewie,

 • 9 Braniewska Brygada Kawalerii Pancernej,

 • Ochotnicza Straż Pożarna w Braniewie,

 • Administracja Budynków Komunalnych w Braniewie,

 • Komenda Powiatowa Policji Braniewie,

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 26 kwietnia 2014 roku.

 2. Msza św. w intencji dziękczynnej za życie i nauczanie Jana Pawła II zostanie odprawiona w Bazylice Mniejszej o godzinie 15:00

 3. Miejsce i czas startu:

 • dla uczestników biegu zespołowego (9 000 m) – z placu przed kościołem Świętego Krzyża (ul. Świętokrzyska 10) o godzinie 16:00

 • dla uczestników biegu indywidualnego i rajdu Nordic Walking – z placu przed bazyliką

(ul. Katedralna 3) o godzinie 16:30

 1. Meta znajdować się będzie:

 • na placu przed bazyliką

 1. Długość trasy:

 • dla uczestników biegu indywidualnego i rajdu Nordic Walking – 4 300 m

 • dla uczestników biegu zespołowego – 9 000 m

 1. Trasa biegu wiedzie po drogach wyłączonych z ruchu, o nawierzchni asfaltowej, betonowej

i z polbruku.

 1. Trasa będzie miała oznaczone pełne kilometry.

 2. Punkty medyczne będą znajdowały się na starcie–mecie (namiot ratowniczy) oraz na trasie biegu (ambulans medyczny) i będą obsługiwane przez personel medyczny.

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Impreza ma charakter otwarty, w której można wziąć udział w formie: marszu Nordic Walking (4 300 m), biegu indywidualnego (4 300 m), biegu zespołowego (9 000 m).

Udział w biegu jest wyrazem pamięci o Janie Pawle II.

 1. W biegu zespołowym uczestnicy zobowiązani są do przemieszczania się po wyznaczonej trasie w zwartej kolumnie i utrzymywania tempa ok. 6 minut na każdy kilometr. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uczestników pozostających poza kolumną.

 2. W Biegu Pamięci 2014 mogą wziąć udział osoby, które do dnia 26 kwietnia 2014 r. ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką i nadzorem rodzica (opiekuna).

 3. Warunkiem startu w Biegu Pamięci 2014 jest dokonanie zgłoszenia do dnia
  26 kwietnia 2014 r. do godz. 14:00

 4. Podczas rejestracji należy złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia należy we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 5. Osoby, które nie ukończą biegu do godziny 17:30 są zobowiązane do zejścia z trasy biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 6. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających
  w imieniu organizatora.

 7. Uczestnicy Biegu Pamięci 2014 wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 8. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 9. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa do Biegu Pamięci 2014 przyjmowane będą osobiście w Biurze Zawodów do dnia 26.04.2014 roku do 14.00

 1. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Braniewskim Centrum Kultury przy
  ul. Katedralnej 9 (tel. 55 6208200).

 2. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego

i podpisanego oświadczenia oraz wpłacenie opłaty startowej. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.

 1. Opłata startowa wynosi:

 • 14 zł

 • 9 zł (do 16 lat)

 1. Opłatę startową należy wpłacać:

 • przelewem na konto bankowe do dnia 11 kwietnia 2014 roku.

 • gotówką (w biurze zawodów) do dnia 26 kwietnia 2014 roku do godz. 14:00.

Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych do organizatora do 7 dni od daty wpłaty.

 1. Adres odbiorcy i numer konta bankowego:
  Braniewskie Centrum Kultury
  ul. Katedralna 9
  14-500 Braniewo
  Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Braniewie
  Nr konta: 14 8313 0009 0038 2207 2000 0010

Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Pamięci 2014 za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko uczestnika.

 1. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

 

 1. KLASYFIKACJA

 1. W Biegu Pamięci 2014 prowadzona będzie klasyfikacja generalna:

 • kobiet w biegu

 • mężczyzn w biegu

 • kobiet w rajdzie Nordic Walking

 • mężczyzn w rajdzie Nordic Walking

 1. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja tylko w biegu dla:

 • dziewcząt do lat 16

 • chłopców do lat 16

 

 1. NAGRODY

 1. Każdy uczestnik Biegu Pamięci 2014 spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.

 2. Puchary ufundowane przez organizatorów i współorganizatorów otrzymają:

 • uczestnicy biegu w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca od 1 do 3;

 • uczestnicy rajdu Nordic Walking w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn za miejsca

od 1 do 3;

 • dziewczęta i chłopcy do lat 16 za miejsca od 1 do 3;

 

 1. FINANSOWANIE

 1. Koszty organizacji Biegu Pamięci 2014 pokrywają Urząd Miasta Braniewa, Starostwo Powiatowe w Braniewie, Urząd Gminy w Braniewie i Braniewskie Centrum Kultury.

 2. Koszty opłaty startowej pokrywają uczestnicy. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzyma koszulkę i nr startowy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Biegu Pamięci 2014.

 2. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 3. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora (przypięte z przodu).

 4. Organizatorzy Biegu Pamięci 2014 zastrzegają sobie możliwości zmian
  w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

 5. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem organizatora do wykluczenia uczestnika z biegu.

 6. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trasie biegu.

 

 

 

 
data dodania: 2014.03.12 13:58    data edycji: 2014.03.17 15:01
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji www.BraniewskieCentrumKultury.pl.

kina studyjne pisf logo-siec-polskich-kin-cyfrowych statystyka
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Projekt i wykonanie strony - agencja reklamowa Soluma Profesjonalny System CMS | | Polityka cookies | login