Konkurs wiedzy o Braniewie - zgłoszenia do 25 marca 2013r

Braniewskie Centum Kultury zaprasza do wzięcia udziału w konkursie pn:

Każdy dzień

jest podróżą przez historię

naszego miasta”.


Regulamin konkursu

 I. ORGANIZATOR KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest Braniewskie Centrum Kultury w Braniewie.

 2. Pytania do konkursu opracowane zostały przez Starszego Kustosza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie, Irenę Kopańskaą– Matejczuk.

 

II. CELE KONKURSU

 1. Propagowanie wiedzy o historii Braniewa i powiatu, jego kulturze, zabytkach i wybitnych postaciach związanych z miastem.

 2. Rozwijanie zainteresowań historią regionu.

 3. Budzenie przywiązania do miasta i regionu oraz poszanowanie dziedzictwa Narodowego.

 4. Zachęcenie uczniów do korzystania ze zbiorów Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta i Powiatu w Braniewskim Centrum Kultury.


III. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów II i III klas gimnazjów i szkół ponad gimnazjalnych z Braniewa i powiatu braniewskiego.

 2. W konkursie mogą wziąć udział 3 osoby z jednej szkoły. Uczestnik konkursu może zostać wytypowany przez nauczyciela/dyrektora szkoły lub wyłoniony w drodze eliminacji wewnątrzszkolnych.

 3. Zgłoszenie ucznia powinno zawierać: imię, nazwisko i wiek uczestnika (klasa), nazwę i adres szkoły, imię i nazwisko oraz adres e-mail i telefon kontaktowy nauczyciela/opiekuna.

 4. Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście, nadsyłać pocztą z zaznaczeniem „KONKURS” na adres:


Braniewskie Centrum Kultury

ul. Katedralna 9

14-500 Braniewo


lub e- mailem na adresy: kontakt@braniewskiecentrumkultury.pl

KARTA ZGŁOSZENIOWA : KLIKNIJ TUTAJ

 1. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 25 marca 2013r.

 2. Szkoła zobowiązana jest do powiadomienia o rezygnacji uczestnika z udziału w konkursie najpóźniej na cztery dni przed konkursem.

 3. Szkoła zobowiązana jest do zapewnienia opieki nieletnim uczestnikom konkursu podczas podróży do BCK w Braniewie.

 4. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.


IV. PRZEBIEG KONKURSU

 

 1. Konkurs odbędzie w 09 kwietnia 2013r. o godz. 10.00 w sali numer 7 BCK w Braniewie (ul. Katedralna 9, I piętro).

 2. Zadaniem uczestników będzie udzielenie odpowiedzi w formie pisemnej na 50 pytań otwartych (do niektórych pytań dołączone będą fotografie Braniewa, które trzeba będzie rozpoznać). Całkowity czas przewidziany na udzielenie odpowiedzi to 1 godzina i 45 minut.

 3. Pytania konkursowe zostaną przygotowane w oparciu o literaturę, której spis jest załączony do Regulaminu Konkursu.

 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w 17 kwietnia 2013 r. na stronie internetowej Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie: www.braniewskiecentrumkultury.pl , a protokół z podsumowania konkursu będzie przesłany do każdej ze szkół.

 5. W razie potrzeby Organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania II etapu. W II etapie wezmą udział uczniowie, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów.

 6. Dogrywka odbędzie się w terminie ustalonym przez organizatora.

 7. Przewiduje się przyznanie pierwszego, drugiego, trzeciego miejsca oraz wyróżnień. Zwycięzcy otrzymają cenne nagrody pieniężne oraz dyplomy.

 8. Wręczenie nagród odbędzie się w miesiącu maju br. O dokładnej dacie, godzinie i miejscu laureaci zostaną powiadomieni oddzielnym pismem.

 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany konkursu oraz terminu ogłoszenia wyników. O ewentualnych zmianach uczestnicy zostaną powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.

 2. Wszelkie sporne sytuacje organizacyjne rozstrzyga Organizator Konkursu.

 3. Sprawy sporne związane z pytaniami i odpowiedziami rozstrzyga Komisja Konkursowa, którą powoła Dyrektor Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie.

 4. Pytania konkursowe do dnia odbycia konkursu zdeponowane będą u Dyrektora Braniewskiego Centrum Kultury w Braniewie, a wydane zostaną Przewodniczącemu Komisji Konkursowej na godzinę przed rozpoczęciem konkursu.

 

VII. PATRONAT MEDIALNY

 

IKAT- Gazeta Braniewska


W sprawach związanych z konkursem proszę kontaktować się z Ireneuszem R. Grudzińskim tel.55 243 22 74 lub Sekretariatem BCK – osoba do kontaktu Małgorzata Stemplińska tel. 55 620 82 00.


Załącznik Nr 1 do regulaminu

konkursu pn. „ Każdy dzień jest

podróżą przez historię naszego miasta”.

 Zalecana literatura:

 1. Achremczyk S., Szorc A.,Braniewo, Olsztyn 1995 r.

 2. Braniewo: Z dziejów miasta i powiatu, Olsztyn 1973 r.

 3. Braunsberg, Ostpreussen und sein Kreis, Heimat im Wandeln derZeit, Nach alten Postkartenm Fotos, Aquarellen.

 4. Braunsberg: Ostpreussen / Stadt und Kreis in Bildem aus vergangenen Tagen, Lippstadt 1986.

 5. Chłosta J., Słownik Warmii, Olsztyn 2002 r.

 6. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, Kraków 2004.

 7. Katalog zabytków sztuki: Braniewo, Frombork, Orneta i okolice. Warszawa 1980.

 8. Sanktuaria Archidiecezji Warmińskiej, Olsztyn 2009.

 9. Śliwińska B.G.: Dzieje Zgromadzenia Sióstr Świętej Katarzyny, Dziewicy i Męczennicy, Olsztyn 1998.10.

 10. Bł. Regina Protmann 1552-1613, Zgromadzenie Sióstr św. Katarzyny Dziewicy i Męczennicy, Biografia [1583-2008],Teresa P. Podgórska.

 11. Heimatbrief fur den Kreis Braunsberg – kwartalnik.

 12. Klasztor “Regina Coeli”, Zarys Dziejów, S.M. Magdalena Łucja Krebs CSC.

 13. Zabłocki J., Białobrzeska S., Ocalić od zapomnienia, Olsztyn 2011.Wymienione wyżej materiały znajdują się w zasobach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Braniewie - Czytelnia dla dorosłych I piętro oraz do wglądu na miejscu w Braniewskim Centrum Kultury - Pracownia Dziejów Miasta Braniewa, pok. Nr 41. NAGRODZONE ZOSTANĄ PIERWSZE TRZY MIEJSCA
ZAPRASZAMY DO RYWALIZACJI
data dodania: 2013.03.01 13:50
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji www.BraniewskieCentrumKultury.pl.

kina studyjne pisf logo-siec-polskich-kin-cyfrowych statystyka
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Projekt i wykonanie strony - agencja reklamowa Soluma Profesjonalny System CMS | | Polityka cookies | login