Bieg Pamięci 2012

REGULAMIN

 

 1. CEL

 1. Upamiętnienie 7 rocznicy odejścia Jana Pawła II do domu Ojca.

 2. Propagowanie aktywnego stylu życia wśród lokalnej społeczności.

 

 1. ORGANIZATOR

 1. Organizatorami Biegu Pamięci 2012 jest:

 • Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Katarzyny,

 • Urząd Miasta Braniewa,

 • Braniewskie Centrum Kultury,

 • PATRONAT MEDIALNY NAD BIEGIEM PAMIĘCI 2012 OBJĄŁ IKAT - GAZETA BRANIEWSKA

 

 1. Współorganizatorami biegu są:

 • Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej,

 • Placówka Straży Granicznej,

 • 9 Brygada Kawalerii Pancernej,

 • Ochotnicza Straż Pożarna,

 • Administracja Budynków Komunalnych,

 • Komenda Powiatowa Policji,

 • Placówka Żandarmerii Wojskowej

 

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

 1. Bieg odbędzie się 2 kwietnia 2012 roku.

 2. Msza św. w intencji dziękczynnej za życie i beatyfikację Jana Pawła II zostanie odprawiona w Bazylice Mniejszej o godzinie 16.30

 3. Start nastąpi z placu przed bazyliką o godzinie 17.30

 4. Meta znajdować się będzie na placu przed bazyliką.

 5. Długość trasy 3900 m.

 6. Trasa biegu wiedzie po drogach wyłączonych z ruchu, o nawierzchni asfaltowej i z polbruku.

 7. Trasa będzie miała oznaczone kilometry: od 1 do 4.

 8. Punkt odżywiania będzie znajdował się przy Kościele św. Krzyża. Na stołach będą ustawione 0,5 l butelki z wodą mineralną niegazowaną.

 9. Punkty medyczne będą znajdowały się na starcie–mecie (namiot ratowniczy) oraz na trasie biegu (ambulans medyczny) i będą obsługiwane przez personel medyczny.

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Impreza ma charakter otwarty, w której można wziąć udział w formie biegu lub rajdu Nordic Walking. Udział w biegu jest wyrazem pamięci o Janie Pawle II.

 2. W Biegu Pamięci 2012 mogą wziąć udział osoby, które do dnia 2 kwietnia 2012 r. ukończą 18 lat. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu wyłącznie pod opieką i nadzorem rodzica (opiekuna).

 3. Warunkiem startu w Biegu Pamięci 2012 jest dokonanie zgłoszenia do dnia 2 kwietnia.

 4. Podczas rejestracji należy złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w tym biegu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do stanu swojego zdrowia należy we własnym zakresie zasięgnąć przed startem opinii lekarza.

 5. W Biegu Pamięci 2012 ustalenie kolejności będzie dokonywane systemem elektronicznego pomiaru czasu. Osoby, które zapiszą w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu komórkowego, po przekroczeniu mety otrzymają sms-a z informacją o uzyskanym miejscu i czasie.

 6. Warunkiem sklasyfikowania jest pokonanie wyznaczonej przez organizatora trasy i ukończenie biegu w regulaminowym czasie 1 godzina i 30 minut. Osoby, które nie ukończą biegu do godziny 19:00 są zobowiązane do zejścia z trasy biegu. Ktokolwiek pozostanie na trasie po upływie tego czasu, ponosi odpowiedzialność stosownie do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego.

 7. W czasie trwania biegu uczestnicy powinni stosować się do poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, służb porządkowych i osób działających w imieniu organizatora.

 8. Uczestnicy Biegu Pamięci 2012 wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora imprezy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 9. Zabrania się startu osobom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.

 10. Organizator nie zapewnia uczestnikom biegu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 1. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA

 1. Zgłoszenia uczestnictwa do Biegu Pamięci 2012 przyjmowane będą od 20 lutego:

 • zapisy elektroniczne poprzez stronę internetową www.elektronicznezapisy.pl

Link do zapisów na bieg:

http://www.elektronicznezapisy.pl/events/443/starts/new

Link do zapisów na rajd Nordic Walking:

http://www.elektronicznezapisy.pl/events/444/starts/new
do dnia 29.03.2012 roku

 • osobiście w Biurze Zawodów do dnia 02.04.2012 roku do 16.00

 1. Weryfikacja zawodników i wydawanie numerów startowych będą odbywały się w Biurze Zawodów w dniach 30 marca (piątek) i 2 kwietnia (poniedziałek) w godzinach od 8:00 do 16:00. Wydawanie numerów startowych odbywać się będzie za okazaniem dowodu opłaty startowej.

 2. Biuro Zawodów mieścić się będzie w Braniewskim Centrum Kultury przy ul. Katedralnej 9 (tel. 0-55 6208200).

 3. Za zgłoszenie uważa się dostarczenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego i podpisanego oświadczenia oraz wpłacenie opłaty startowej. Organizator nie odpowiada za zaginięcie zgłoszenia.

 4. Opłata startowa w zależności od terminu wpłaty wynosi:

 • 13 zł – do dnia 16 marca 2012 r.

 • 15 zł – w dniach od 17 marca do 2 kwietnia 2012r.

 1. Opłatę startową należy wpłacać:

 • na konto bankowe do dnia 29 marca 2012 roku.

 • gotówką w Biurze Zawodów do dnia 2 kwietnia 2012 roku.

Osoby które chcą otrzymać fakturę VAT proszone są o przekazanie swoich danych do organizatora do 7 dni od daty wpłaty.

 1. Adres odbiorcy i numer konta bankowego:
  Braniewskie Centrum Kultury
  ul. Katedralna 9
  14-500 Braniewo
  Braniewsko-Pasłęcki Bank Spółdzielczy w Braniewie
  Nr konta: 14 8313 0009 0038 2207 2000 0010

Tytuł przelewu: "Opłata startowa Bieg Pamięci 2012 za ...." w miejsce kropek wpisać imię i nazwisko uczestnika.

 1. Opłata raz wniesiona nie podlega zwrotowi w żadnym wypadku.

 2. W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje tylko numer startowy. Koszulka techniczna zaprojektowana na Bieg Pamięci 2012 jest do nabycia poza opłatą startową.

 3. Po uiszczeniu opłaty startowej do dnia 16 marca Imię i Nazwisko uczestnika biegu umieszczone zostanie na numerze startowym.

 4. Za ukończenie biegu zawodnicy uhonorowani zostaną medalem okolicznościowym.

 

 

 1. KLASYFIKACJA

 1. W Biegu Pamięci 2012 prowadzona będzie klasyfikacja generalna bez podziału na kategorie wiekowe:

 • kobiet i mężczyzn w biegu

 • kobiet i mężczyzn w rajdzie Nordic Walking

 1. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja dzieci i młodzieży (tylko w biegu):

 • do 16 lat

 

 

 1. NAGRODY

 1. Każdy uczestnik Biegu Pamięci 2012 spełniający warunki uczestnictwa i kończący bieg otrzyma medal okolicznościowy.

 2. Puchary ufundowane przez współorganizatorów otrzymają:

 • zwycięzcy w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn w biegu i w rajdzie Nordic Walking

 • zwycięscy w klasyfikacji dzieci i młodzieży

 1. FINANSOWANIE

 1. Koszty organizacji Biegu Pamięci 2012 pokrywają Urząd Miasta Braniewa i Braniewskie Centrum Kultury.

 2. Koszty opłaty startowej pokrywają uczestnicy.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem Biegu Pamięci 2012.

 2. Odebranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 3. Podczas biegu uczestnicy muszą posiadać numery startowe przekazane przez organizatora (przypięte z przodu), aby spełnić wymóg sklasyfikowania w komunikacie końcowym biegu. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości jest niedopuszczalne

 4. Organizatorzy Biegu Pamięci 2012 zastrzegają sobie możliwości zmian w regulaminie, o których zobowiązani są poinformować wszystkich uczestników przed rozpoczęciem imprezy.

 5. Wyniki końcowe dostępne będą na stronie internetowej www.biegpamieci.bransat.pl

 6. Nieprzestrzeganie postanowień Regulaminu wiąże się z prawem organizatora do wykluczenia uczestnika z biegu.

 7. Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione na trasie biegu.

 8. Informacja o możliwości zakupu koszulki zaprojektowanej na Bieg Pamięci 2012 jest dostępna w biurze zawodów.


data dodania: 2012.02.24 12:10    data edycji: 2012.03.28 13:29
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji www.BraniewskieCentrumKultury.pl.

kina studyjne pisf logo-siec-polskich-kin-cyfrowych statystyka
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Projekt i wykonanie strony - agencja reklamowa Soluma Profesjonalny System CMS | | Polityka cookies | login