Dni Braniewa- REGULAMIN IMPREZY ORAZ REORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

 

 

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

Dni Braniewa 2015”

 

Informacje ogólne

 

I . ORGANIZATOR IMPREZY – Braniewskie Centrum Kultury w Braniewie, 14-500 Braniewo, ul. Katedralna 9

 

II . SŁUŻBA PORZĄDKOWA I SŁUŻBA INFORMACYJNA ORGANIZATORA – Agencja ochrony Piorun

 

III . MIEJSCE IMPREZY: Braniewo, Plac Wolności

 

IV . TEREN IMPREZY: Amfiteatr Miejski

 

V . TERMIN IMPREZY: 04.07.2015r.

 

VI . CZAS TRWANIA IMPREZY :

 

04.07.2015r – od godziny 15:00 (udostępnienie terenu imprezy uczestnikom) do godziny 24:00 (opuszczenie terenu imprezy przez uczestników).

 

 

 

Informacje szczegółowe

 

 

1. Impreza masowa jest dostępna dla wszystkich osób pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy. Wstęp na imprezę jest bezpłatny.

2. Uczestnicy imprezy masowej zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń służb porządkowych i informacyjnych organizatora imprezy oraz osób odpowiedzialnych za imprezę.

3. Bezpieczeństwo uczestników imprezy masowej zapewniają służby porządkowe i informacyjne organizatora oraz osoby przeszkolone pod względem pożarowym i medycznym.

4. Wszelkie urządzenia techniczne, służące do prawidłowego przebiegu imprezy masowej, mogą obsługiwać jedynie osoby upoważnione przez organizatora imprezy masowej oraz posiadające odpowiednie kwalifikacje do przeprowadzenia tego rodzaju czynności.

5. Zobowiązuje się wszystkich uczestników imprezy do przestrzegania:

-zapisów regulaminu,

-zasad bezpieczeństwa pożarowego,

-zasad poszanowania godności osobistej innych uczestników imprezy masowej, mienia publicznego.

6. Zabrania się wstępu na teren imprezy masowej osobom znajdujących się pod widocznym wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.

7. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy masowej broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów jak: materiałów wybuchowych i łatwopalnych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych.

8. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy wszelkich naczyń szklanych oraz innych przedmiotów i narzędzi, mogących zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprezy,

9. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy napojów alkoholowych oraz wszelkich środków odurzających i substancji psychotropowych.

10. Zabrania się na terenie imprezy przekraczania barierek ochronnych, wchodzenia na scenę oraz na obszary wydzielone przez organizatora imprezy w inny sposób, a służące tylko i wyłącznie dla osób dbających o prawidłowy przebieg imprezy masowej. Miejsca wyłączone przez organizatora z ogólnej dostępności są odgrodzone i oznakowane, a prawo wejścia do tych miejsc posiadają jedynie osoby określone przez organizatora i posiadające ustalone przez niego oznaczenie. Pozostali uczestnicy imprezy nie mogą przekraczać barierek ochronnych, wchodzić na scenę i do obszarów o ograniczonej dostępności.

11. Zakazuje się rzucania wszelkimi przedmiotami, które mogą stwarzać jakiekolwiek zagrożenie dla współuczestników imprezy.

12. Zabrania się używania otwartego ognia.

13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren imprezy masowej.

14. Służby porządkowe i informacyjne organizatora mają prawo odmówić wstępu na imprezę lub usunąć z terenu imprezy osoby mające zakaz wstępu na imprezy masowe, a w szczególnie niebezpiecznych przypadkach przekazać je Policji, w przypadku stwierdzenia, iż osoby wchodzące na teren imprezy posiadają niebezpieczne przedmioty, materiały pirotechniczne lub inne materiały łatwopalne i niebezpieczne oraz napoje alkoholowe, których posiadanie jest zabronione zgodnie z Ustawa o Ochronie Imprez Masowych.

 

15. Za małoletnich uczestników imprezy odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

16. W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia osoby obecne na terenie imprezy powinny:

  • natychmiast powiadomić Służbę Porządkową lub Służbę Informacyjną,

- unikać paniki,

- stosować się do poleceń służby porządkowej lub służby informacyjnej oraz do komunikatów nadawanych

przez głośniki,

  • kierować się do wyjść ewakuacyjnych,

  • nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

 

17. Ze względów bezpieczeństwa ilość osób przebywających na terenie obiektu jest ograniczona – o bezpiecznej ilości osób decyduje organizator imprezy. W przypadku przekroczenia bezpiecznej liczby osób – organizator ma prawo do ograniczenia liczby osób wchodzących na teren obiektu.

 

18. Organizator imprezy masowej jest uprawniony do utrwalania przebiegu imprezy, a w szczególności zachowania

osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 

19. Każdy uczestnik imprezy przyjmuje do wiadomości, że wstęp na teren imprezy jest równoznaczny z udzieleniem

zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu jego osoby w związku z

imprezą oraz na transmitowanie, rozpowszechnianie lub pokazywanie wizerunku i głosu w jakimkolwiek

programie przedstawiającym imprezę.


20. Organizator zastrzega sobie:

  • prawo do zmian w przebiegu imprezy z uzasadnionych powodów (np. odwołanie przyjazdu przez artystę, siła wyższa, itp.), a także do odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.,

  • prawo do zmiany programu pod względem artystycznym i czasowym bez uprzedniej konsultacji i nie będzie zobowiązany do żadnej rekompensaty z tego tytułu.

 

21. Za nieprzestrzeganie powyższego regulaminu grozi odpowiedzialność karno-administracyjna.

 

 

Harmonogram imprezy masowej

1. Organizator przewiduje harmonogram udostępniania terenu imprezy masowej jej uczestnikom. Opuszczenie terenu imprezy masowej przez jej uczestników odbywać się będzie wraz z zakończeniem imprezy.

1/ w dniu 04.07.2015r. w godzinach __________ przewiduje się udział maksymalnie 1500 uczestników.

2. Regulamin znajduje się przy bramach wejściowych do obiektu.

 


UWAGA!

Uczestnik imprezy może być narażony na przebywania w strefie dźwięków mogących spowodować uszkodzenie słuchu.

 

 

 

Niniejszy regulamin jest dostępny:

- w siedzibie organizatora:

- w punktach informacyjnych imprezy (przy wejściach na teren imprezy).

 

 

 

 

REORGANIZACJA RUCHU DROGOWEGO

 

W ZWIĄZKU Z IMPREZĄ "DNI BRANIEWA 2015"

Braniewskie Centrum Kultury uprzejmie informuje o organizacji imprezy masowej pn. „Dni Braniewa” dnia 04.07.2015 roku.

W związku z powyższym nastąpią ograniczenia w korzystaniu z ulic: Sądowej, Kromera oraz ronda przy ulicy Sądowej w godzinach 15:30-24:00.

 

 

 

1) W związku z zamknięciem ULICY KROMERA objazd będzie poprowadzony przez ULICĘ HOZJUSZA a następnie ULICĄ WODNĄ a następnie ULICĄ PORTOWĄ.

 

2) W związku z zamknięciem ULICY SĄDOWEJ od strony ULICY ŚWIĘTOJAŃSKIEJ objazd będzie poprowadzony przez dwie ulice jednokierunkowe na PLAC GRUNWALDU.

    3) W związku z zamknięciem RONDA przy ULICY SĄDOWEJ objazd będzie poprowadzony ULICĄ MORSKĄ lub MARYNARSKĄ.

Za wszystkie utrudnienia przepraszamy.


 

 

 
data dodania: 2015.06.26 09:22
Zakaz kopiowania, rozpowszechniania części lub całości bez zgody redakcji www.BraniewskieCentrumKultury.pl.

kina studyjne pisf logo-siec-polskich-kin-cyfrowych statystyka
Wszelkie prawa zastrzeżone ˆ Projekt i wykonanie strony - agencja reklamowa Soluma Profesjonalny System CMS | | Polityka cookies | login